3.01.2007

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006
20.2.2007, Zdroj: ČSSZ
Nejpozději do pondělí 30. dubna 2007 musí každá osoba samostatně výdělečně činná, která alespoň část roku 2006 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. dubna 2007 u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení či Městské správy sociálního zabezpečení Brno (OSSZ/PSSZ/MSSZ), posunuje se termín podání přehledu na 30. červenec 2007.

Dále je možné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006 do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou - li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2007.

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2006 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ a na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/osvc/prehled_2006/prehled_osvc_2006.asp.

Přehled mohou OSVČ od loňského roku podávat také elektronicky prostřednictvím Portálu veřejné. Lidé už nemusí chodit na úřad a navíc: formulář umí automaticky počítat. Je samozřejmě možné využít i klasický papírový tiskopis, OSVČ si ho mohou stáhnout z webu ČSSZ, vytisknout, vyplnit a doručit ho osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Od roku 2004 se samostatná výdělečná činnost dělí na hlavní a vedlejší. Zda OSVČ vykonává hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost má vliv na povinnost platit zálohy na pojistné důchodové pojištění. Zatímco OSVČ vykonávající hlavní SVČ platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění vždy, tedy i když jsou ve ztrátě, OSVČ vykonávajícím vedlejší SVČ vzniká povinnost platit zálohy v případě, že příjmy OSVČ po odpočtu výdajů činily v roce 2006 alespoň 45 200 Kč. Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající SVČ vedlejší, musí vždy oznámit a doložit zákonné důvody příslušné správě sociálního zabezpečení, a to nejpozději spolu s Přehledem o příjmech a výdajích za rok 2006.

POZOR: pokud OSVČ důvody vedlejší samostatné výdělečné činnosti nejpozději spolu s Přehledem o příjmech a výdajích za rok 2006 nedoloží, bude její činnost považována za hlavní, neboť k pozdějšímu doložení těchto důvodů nelze přihlédnout.

Za OSVČ vykonávající vedlejší činnost se považuje osoba, která v roce 2006:

V současné době ČSSZ připravuje publikaci, která se bude jmenovat „Příručka OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2007". Půjde o přehledného průvodce, který bude vysvětlovat sociální zabezpečení OSVČ formou otázek a odpovědí včetně praktických příkladů. Příručka bude dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ v celé České republice a rovněž si ji bude moci široká veřejnost stáhnout z webu z adresy http://www.cssz.cz/tisk/info_mat.asp, kde jsou zveřejněny všechny informační materiály ČSSZ.

OSVČ je povinna podat Přehled příslušné OSSZ za kalendářní rok, v němž alespoň po jeho část vykonávala činnost. Přehled je předepsaným tiskopisem, který se podává nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat přiznání k dani. Nevyžaduje se potvrzení FÚ, kdy bylo daňové přiznání podáno.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]