3.05.2007

Informace o zániku platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních k 1. 1. 2008
23.2.2007, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
Podle Čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (dále "vodní zákon"), zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001...

Podle Čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (dále "vodní zákon"), zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31.12.2001, tzn. povolení vydaná podle dříve platných právních předpisů - vodního zákona č. 138/1973 Sb. či zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství.

Ze zákona zaniká platnost existujících povolení, tzn. pokud občané či dokonce podnikatelské subjekty vypouštějí odpadní vody do vod povrchových či podzemních, aniž by k tomu měli vydané povolení, nemůže toto povolení (jakožto správní akt) zaniknout. Je však třeba zdůraznit, že vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení vodoprávního úřadu je a bylo nelegální. Povinnost mít k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních povolení není nově zavedenou povinností, ale tuto povinnost ukládal už zákon č. 11/1955 Sb. [§ 8 odst. 1 písm. b)] i zákon č. 138/1973 Sb. [ § 8 odst. 1 písm. c) ].

Za nepovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových může Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností uložit pokutu, a to

- až do výše 50 000 Kč, pokud jde o vypouštění odpadních vod fyzickými osobami (občany) (§ 34 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) nebo

- v rozpětí od 10 000 do 10 000 000 Kč, pokud jde o vypouštění odpadních vod podnikajícími fyzickými osobami nebo právnickými osobami (§ 118 vodního zákona).

Proto lze pouze doporučit, aby si ti, kdož bez povolení vypouští ze svých nemovitostí odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, o toto povolení požádali.

Náležitosti žádosti o toto povolení i vzor žádosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb. a vyhlášky č. 620/2004 Sb., (§ 3c a 3e a příloha č. 3 a 4) a lze je získat i na internetových stránkách http://www.zanikpovoleni.cz/ Povolení pro občany vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (=vodoprávní úřad).

Stávající povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních lze podle § 9 odst. 4 vodního zákona na návrh oprávněného PRODLOUŽIT, a to v případě, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno. Je tedy možné podat na vodoprávní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností) žádost o prodloužení dosud platného povolení. Vodoprávní úřad jej může prodloužit tehdy, pokud nedošlo v místě vypouštění ke změně přírodních podmínek (hydrologických, ekologických). Pokud vodoprávní úřad povolení neprodlouží, je třeba žádat o nové povolení podle požadavků vyhlášky č. 432/2001 Sb. (viz výše). Povolení nelze prodloužit v případě, že vodní zákon vydání povolení pro danou činnost vůbec neumožňuje - tzn. nelze prodloužit povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z jiných nemovitostí než jsou rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci.

Pro žádost o prodloužení povolení není vydán žádný formulář - žádost musí splňovat obecné náležitosti stanovené v § 37 a 45 správního řádu (tj. zejména z ní musí být patrno, kdo ji podává a co žádá). Žadatel je také povinen označit další jemu známé účastníky řízení. V pochybnostech pomůže žadateli požadované náležitosti doplnit vodoprávní úřad.

Potřebujete sledovat své povinnosti týkající se odpadů? Doporučuji Vám příručku Odpadové hospodářství.

Podrobnější informace k jednotlivým způsobům vypouštění odpadních vod:

Vypouštění odpadních vod ze SEPTIKŮ

1) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny přímo do vod povrchových

Toto vypouštění podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod

do vod povrchových (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona). Bylo-li povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vydáno podle předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci do 31. prosince 2001, zaniká podle čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, je-li tato doba kratší. U povolení, která dnem 1.1.2008 zanikají, lze požádat do 1.7.2007 o jejich prodloužení, jinak je třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení.

2) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do vod podzemních

O vypouštění odpadních vod do vod podzemních se jedná v případě, že odpadní vody mohou znečistit nebo ohrozit podzemní vody (v pochybnostech je potřebné zpracování hydrogeologického posudku - seznam osob s odbornou způsobilostí je k dispozici zde).

V naprosté většině případů se o nepřímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních jedná a toto vypouštění proto podléhá povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona). Podle § 38 odst. 4 vodního zákona lze (nepřímé = přes půdní vrstvy) vypouštění odpadních vod do vod podzemních povolit jen výjimečně z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci na základě posouzení jejich vlivu na jakost podzemních vod. Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních (např. trubka zaústěna přímo do zvodně) je zákonem zakázáno a je tedy nelegální.

Bylo-li povolení vydáno podle předchozích předpisů (zákon č. 138/1973 Sb., o vodách), resp. nabylo-li toto povolení právní moci do 31. prosince 2001, zaniká podle

čl. II bod 2 zákona č. 20/2004 Sb. nejpozději dnem 1. ledna 2008, pokud nezanikne uplynutím doby, na kterou bylo uděleno, je-li tato doba kratší. U povolení, která dnem

1.1.2008 zanikají, lze požádat do 1.7.2007 o jejich prodloužení, jinak je třeba v dostatečném předstihu požádat o vydání nového povolení. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních lze ovšem prodloužit jen v případech výslovně uvedených v § 38 odst. 4 vodního zákona (tj. z jednotlivých rodinných domů a staveb k individuální rekreaci).

3) Odpadní vody jsou ze septiku vypouštěny do sběrného systému zaústěného do vod povrchových

K vypouštění odpadních vod ze septiků do sběrného systému zásadně není třeba povolení vodoprávního úřadu. Pro zařízení určená k individuálnímu čištění.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]