1.29.2007

MPO připravuje v rámci nového OPPI 2007 - 2013 celkem 15 programů podpory. OPPI byl schválen vládou 15. 11. 2006 usnesením č. 1302/2006 a následně bude předložen českou stranou Evropské komisi k oficiálnímu projednání.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje v rámci nového Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) pro období 2007 — 2013 celkem 15 programů podpory, z nichž část bude navazovat na pozitivní ohlasy současných programů podpory z Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP) a část z nich budou představovat programy zcela nové. OPPI byl schválen vládou 15. 11. 2006 usnesením č. 1302/2006 a následně bude předložen českou stranou Evropské komisi k oficiálnímu projednání, spolu s Národním strategickým referenčním rámcem, jenž zastřešuje všechny operační programy v ČR.

MPO představí plné znění pracovních verzí těchto zamýšlených programů 20. 12. 2006 po ukončení meziresortního připomínkového řízení a předložení návrhu programů podpory ke schválení vládě ČR (programy podpory však budou procházet další etapou vyjednávání jejich věcného obsahu v závislosti na přístupu Evropské komise k předloženým dokumentům a mohou tedy doznat určitých změn). Pro řadu žadatelů budou nové programy výhodnější než stávající, zejména ve vztahu k malým a středním podnikatelům, kteří budou — na rozdíl od současného programového období — zvýhodněni oproti velkým firmám vyšší mírou veřejné podpory (střední podniky až o 10 %, malé podniky až o 20 %). Příjemci podpory z OPPI mohou být MSP, v určitých případech i velké podniky nad 250 zaměstnanců za podmínek stanovených ve výzvě, dále územně samosprávné celky, univerzity popř. další speciálně vymezené subjekty.

V následující tabulce naleznete základní zařazení připravovaných programů podpory do schválených prioritních os OPPI:

Prioritní osa Oblasti podpory Indikované programy
P 1 Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům — START
1.2 Využití nových finančních nástrojů — Finanční nástroje / JEREMIE
P 2 Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP — Progres (včetně dosud známého Kreditu + EPC pro energetické služby)— Záruka
2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybranýchstrategických služeb — Rozvoj — ICT a strategické služby — ICT v podnicích
P 3 Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje energie — Eko—energie
P 4 Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků — Inovace (včetně podpory patentových aktivit)
4.2 Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj — Potenciál
P 5 Prostředí pro podnikání a inovace 5.1 Platformy spolupráce — Spolupráce — Prosperita (včetně podpory podnikatelských inkubátorů)
5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů — Školicí střediska
5.3 Infrastruktura pro podnikání — Nemovitosti
P 6 Služby pro rozvoj podnikání 6.1 Podpora poradenských služeb — Poradenství (+ projekt Trendy)
6.2 Podpora marketingových služeb — Marketing (včetně společných účastí na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí + projekt Internacionalizace)
P 7 Technická pomoc 7.1 Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI
7.2 Ostatní technická pomoc

OPPI bude přístupný všem subjektům, které předloží kvalitní projekty a splní kritéria pro jejich přijetí. Je nutno ovšem zdůraznit, že v rámci OPPI nejsou finanční prostředky alokovány pro jednotlivé regiony (vyjma programu ROZVOJ, který bude nově realizován pouze ve strukturálně nejvíce postižených regionech) ani sektory, a záleží pouze na absorpční kapacitě firem a obcí v regionu, kolik finančních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace získají.

Formální schválení OPPI ze strany Evropské komise lze očekávat v první polovině roku 2007. Nicméně Řídicí orgán OPPI předpokládá (nedojde—li k zásadním problémům při vyjednávání ČR s Evropskou komisí) vyhlášení některých osvědčených programů již počátkem roku s příjmem žádostí od 1.3.2007. Jedná se o programy ROZVOJ, MARKETING, spolu s vybranými produkty Českomoravské záruční a rozvojové banky poskytovanými pravděpodobně již od února 2007. Další výzvy k přijímání žádostí do připravovaných programů budou bezprostředně následovat v průběhu roku 2007 a to vždy formou inzerce v celostátních denících a v Obchodním věstníku (zřejmě v pořadí INOVACE, EKO—ENERGIE a ICT V PODNICÍCH, poté POTENCIÁL, ŠKOLICÍ STŘEDISKA, ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY, PORADENSTVÍ A NEMOVITOSTI — bez části podléhající notifikaci, vybrané programy až po notifikaci veřejné podpory ze strany Komise, bez jejíhož souhlasu není možné tyto programy vyhlásit). Žádosti o dotace se budou předkládat nejdříve ve formě jednodušší registrační žádosti sloužící k posouzení, zda předpokládaný projekt je v souladu s vyhlášenými podmínkami programu a zda žadatel splňuje všechny předpoklady pro získání podpory — zejména podmínku finančního zdraví zajišťující požadovanou udržitelnost schváleného projektu. Teprve na základě tohoto posouzení začnou vznikat způsobilé výdaje a žadatel bude dokládat nezbytné podklady a přílohy, na jejichž základě dojde k hodnocení kvality projektu v hodnotitelské komisi.

Ačkoli podnikatelská veřejnost již nyní žádá konkrétní podmínky pro čerpání strukturálních fondů a ráda by již konzultovala prvotní návrhy svých projektů, toto bude možné až po dokončení příslušných negociací s EK a uzavření na to navazujícího Prováděcího dokumentu (v pracovní verzi je rovněž dostupný na www.mpo.cz) a příslušných metodik. Přesto MPO bude průběžně informovat o posunu ve stavu vyjednávání a o připravených dokumentech na svých webových stránkách.

Sledujte průběžně webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu a implementačních agentur CzechInvest, CzechTrade, České energetické agentury aČeskomoravské záruční a rozvojové banky. Kromě pracovní verze Prováděcího dokumentu k OPPI je v současné době zveřejněn na webové stránce MPO Operační program Podnikání a inovace ve znění, které bylo schválenou vládou ČR dne 15. 11. 2006.

Řídicí orgán OPPI — Odbor strukturálních fondů MPO

Na Františku 32

Praha 1


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]