1.19.2007

Jak evidovat v roce 2007 odpad, autovraky a elektroodpad?
12.1.2007, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
SDĚLENÍ odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro vedení evidencí v roce 2007 odpadu, autovraků, elektrozařízení a elektroodpadů a zařazování odpadů vzniklých při zpracování autovraků a elektrozařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a příslušných prováděcích vyhlášek.

SDĚLENÍ

odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro vedení evidencí v roce 2007

odpadu, autovraků, elektrozařízení a elektroodpadů a zařazování odpadů vzniklých při

zpracování autovraků a elektrozařízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

v platném znění, a příslušných prováděcích vyhlášek.

Účinnost a platnost sdělení: toto sdělení nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2007 a platnost končí

dnem nabytí účinnosti samostatné vyhlášky o nakládání s autovraky a novel vyhlášek

č. 383/2001 Sb., a č. 352/2005 Sb.

Účelem tohoto sdělení je zajistit synchronní vedení evidence v přechodném období od

2. 1. 2007 do okamžiku nabytí účinnosti výše uvedených právních předpisů.

V současné době Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP") dokončuje finální znění

výše uvedených návrhu vyhlášek.

Důvody pro zpracování těchto právních předpisu jsou následující:

Usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1401 o Identifikaci problémových oblastí

vybraných právních předpisů k ochraně životního prostředí ve vztahu k výrobní

a podnikatelské sféře uložilo MŽP zjednodušit vedení evidence odpadu a snížit tak zatížení

podnikatelské sféry. Rovněž zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.

140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přinesly určité změny v evidenci

zpracování autovraků.

Zásadní změnou, se kterou v rámci zjednodušení evidence počítají novely všech vyhlášek

(včetně nové navržené vyhlášky), je možnost zasílání všech dosavadních hlášení na obecní

úřady obcí s rozšířenou působností i na MŽP v elektronické podobě nebo na technickém

nosiči dat, a to v přenosovém standardu dat o odpadech. Tento přenosový standard dat

o odpadech bude zveřejněn na internetových stránkách MŽP.

Vedení evidence autovraků v roce 2007

Odbor odpadu MŽP upřesňuje vedení evidence sběru a zpracování autovraků v roce 2007 do

doby nabytí účinnosti samostatné vyhlášky o nakládání s autovraky následujícím způsobem:

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků:

- muže sesbírané autovraky předávat pouze do zařízení ke zpracování autovraků,

- při vedení průběžné evidence převzatých autovraků se nevyžaduje rozlišení zda se

jedná o autovrak vzniklý z vozidla vyrobeného před nebo po 1. 1. 1980,

- při prvním převzetí autovraku, když bylo zároveň vydáno potvrzení o převzetí

autovraku dle § 37b zákona se jako kód nakládání (převzetí) použije kód BN30, který

se pro tento účel bude používat i v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

- v případe převzetí autovraku od fyzické nepodnikající osoby se v označení „partner"

uvede název a ICZÚJ obce, ve které byl autovrak vyprodukován.

Zpracovatel autovraku:

- zařazuje odpady vzniklé zpracováním autovraku přednostně pod katalogová čísla do

podskupiny 16 01 - vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně

stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby,

- u odpadu vzniklých zpracováním autovraku, pro které v podskupině 16 01 není

odpovídající katalogové číslo, se odpad zařadí postupem uvedeném v Katalogu

odpadu (vyhláška č. 381/2001 Sb.).

Vedení evidence elektrozařízení a elektroodpadů v roce 2007

Dále se upřesňuje vedení evidence sběru a zpracování elektrozařízení

a elektroodpadu v roce 2007 do doby nabytí účinnosti novely vyhlášky č. 352/2005 Sb.,

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady:

Pro odstranění nejasností, kdo je původcem odpadu vzniklých předáním zpětně odebraného

elektrozařízení, se navrhuje zavedení nového kódu způsobu nakládání. Při převzetí zpětně

odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání,

která zajišťuje zpětný odběr podle § 37k nebo při převzetí těchto zařízení nebo odpadu od

nepodnikajících fyzických osob - občanů, se jako kód nakládání (převzetí) použije kód BN30,

který se pro tento účel bude používat i v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Při převzetí zpětně odebraných elektrozařízení od právnické osoby nebo fyzické osoby

oprávněné k podnikání se v označení „partner" uvede IC, název a adresa provozovny a ICZÚJ

adresy provozovny právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která

elektrozařízení předala. V případe převzetí elektrozařízení od fyzické nepodnikající osoby se

v označení „partner" uvede název a ICZÚJ obce, ve které bylo elektrozařízení

vyprodukováno. V tomto případe se partner uvedený v evidenci nepovažuje za původce

odpadu.

Tímto sdělením, z důvodu budoucí právní úpravy, žádá odbor odpadu MŽP zpracovatele

elektroodpadu, aby v kalendářním roce 2007 pro účely vedení průběžné evidence

nepoužívali tabulku c. 1 - Číslování pouze pro evidenci odpadu vzniklých zpracováním

elektroodpadů, která je v příloze č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb. Odpady vzniklé zpracováním

elektrozařízení a elektroodpadů se zařazují postupem dle Katalogu odpadu (vyhláška

c. 381/2001 Sb.) v platném znění. Při zařazování vzniklých odpadu je však nutné vždy uvést

skupinu elektrozařízení dle Tabulky c. 2 - Skupiny elektrických a elektronických zařízení, ze

které odpad vznikl.

Vedení evidence odpadů vzniklých předáním některých zpětně odebraných výrobků

(§ 38 zákona) do zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění v roce 2007

Dále se upřesňuje vedení evidence odpadu vzniklých předáním některých zpětně odebraných

výrobku do zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění v roce 2007 do doby nabytí

účinnosti novely vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, takto:

Pro odstranění nejasností, kdo je původcem odpadu vzniklých předáním některých zpětně

odebraných výrobku do zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění, se navrhuje

zavedení nového kódu způsobu nakládání. Při převzetí některých zpětně odebraných výrobku

do zařízení k jejich dalšímu využití nebo odstranění od právnické osoby nebo fyzické osoby

oprávněné k podnikání, která zajišťuje zpětný odběr, nebo při převzetí těchto zařízení nebo

odpadu od nepodnikajících fyzických osob - občanů, se jako kód nakládání (převzetí) použije

kód BN30, který se pro tento účel bude používat i v ročním Hlášení o produkci a nakládání

s odpady.

Při převzetí zpětně odebraných některých výrobku od právnické osoby nebo fyzické osoby

oprávněné k podnikání se v označení „partner" uvede IC, název a adresa provozovny a ICZÚJ

adresy provozovny právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která zpětně

odebrané některé výrobky předala. V případě převzetí některých výrobku, které podléhají

zpětnému odběru od fyzické nepodnikající osoby se v označení „partner" uvede název

a ICZÚJ obce, ve které byl zpětně odebraný výrobek vyprodukován.

Vedení evidence odpadu převzatých od fyzických nepodnikajících osob v roce 2007

Závěrem se upřesňuje vedení evidence odpadu od fyzické nepodnikající osoby v roce 2007 do

doby přijetí novely vyhlášky c. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady:

V případě převzetí odpadu od fyzické nepodnikající osoby se v označení „partner" uvede

název a ICZÚJ obce, ve které byl zpětně odebraný výrobek nebo odpad vyprodukován.

Odbor odpadu MŽP zdůrazňuje, že o tomto sdělení informuje kontrolní orgány v odpadovém

hospodářství a současně je žádá, aby výše uvedené požadavky k vedení evidencí akceptovaly

při své kontrolní činnosti.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]