1.31.2007

Aktuální změny v tiskopisech týkající se závislé činnosti za zdaňovací období 2006 a pro rok 2007
29.1.2007, Zdroj: Česká daňová správa
Česká daňová správa vydala informace pro plátce daně k tiskopisům k závislé činnosti.

1) Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5459 MFin 5490 - nový vzor č. 12) včetně Pokynů (Tiskopis 25 5459/1 MFin 5459/1 - vzor č. 11):

Upozorňujeme plátce daně, že údaj na řádku 06, tj. „Úhrn přeplatků na dani z ročního zúčtování za nejbližší předchozí zdaňovací období" se uvádí bez částky doplatku na daňovém bonusu. Nově je vložena tabulka, ve které plátce daně uvádí informace, které časově rozlišují průběh vrácení přeplatku z ročního zúčtování záloh na daň zaměstnancům, a to včetně informací o částkách, které byly na základě žádosti plátce následně vráceny, převedeny nebo ponechány na osobním účtu plátce správcem daně.

Nový řádek 06a - zde se uvádí celková částka doplatku na daňovém bonusu vyplývající z provedeného ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") za bezprostředně předcházející zdaňovací období, tzn., že ve vyúčtování za zdaňovací období 2006 se uvádí nově úhrn doplatků na daňových bonusech za rok 2005.

V Části I, která slouží k rozčlenění částky sražené a odvedené plátcem daně za jednotlivé měsíce na zálohách na daň po měsíční slevě na dani (tzn., po slevě na dani podle § 35ba zákona a po slevě na dani z daňového zvýhodnění podle § 35c a § 35d zákona) na dani a příslušenství na účet finančního úřadu a částky daňového zvýhodnění v rozsahu poskytnutého daňového bonusu zaměstnancům, došlo k rozšíření sl. 5a a sl. 5b o doplatky na daňovém bonusu podle § 35d odst. 8 zákona. Tzn., že ve sloupci 5b se zobrazuje celková částka vyplaceného měsíčního daňového bonusu a nově včetně vyplaceného doplatku na daňovém bonusu. Ve sloupci 5a je pak uvedena celková částka vyplaceného měsíčního daňového bonusu včetně vyplaceného doplatku na daňovém bonusu, o kterou byl odvod záloh na daň snížen podle § 35d odst. 5 a odst. 9 zákona. K tomu uvádíme, že podle § 35d odst. 9 zákona o doplatek ze zúčtování vyplacený formou doplatku na daňovém bonusu sníží plátce daně nejbližší odvod záloh na daň správci daně. V případě, že nelze nárok poplatníka uspokojit z celkového objemu záloh na daň, vyplatí plátce daně poplatníkovi doplatek na daňovém bonusu nebo jeho část z vlastních finančních prostředků a o tyto částky má možnost snížit odvody záloh na daň správci daně i v následujících měsících, nejdéle však do konce zdaňovacího období, pokud nepožádá místně příslušného správce daně o poukázání chybějící částky na tiskopise Ministerstva financí (25 5246 MFin 5246). Zákon také umožňuje od roku 2006 snížení odvodů záloh na daň v následujících měsících, nejdéle však do konce zdaňovacího období i u měsíčních daňových bonusů.

V souvislosti s daňovými bonusy byly rozšířeny i sloupce 4, 6 a 7.

Vyplacené doplatky na daňovém bonusu se pak promítají i do řádku 3a v Části II. Pokud na řádku 9 v Části II, který slouží pro výpočet přeplatku nebo nedoplatku na dani, na zálohách na daň a na příslušenství, se na celkovém přeplatku podílí i daňový bonus, má plátce daně možnost pro jeho poukázání uplatnit u správce daně postup podle § 35d zákona, a to pouze na předepsaných tiskopisech Ministerstva financí. K tomu je nutné uvést, že pokud se jedná o měsíční daňový bonus, pak plátce daně musí požádat o každý měsíc samostatně, nelze na jedné žádosti (tiskopis 25 5241 MFin 5241) uplatňovat více měsíců. Proto doporučujeme plátcům daně, pokud nesnižují odvody během roku případně nemají z čeho snižovat, žádat o vyplacené měsíční daňové bonusy již v průběhu roku.

2) Přílohy Vyúčtování:

Příloha č. 1 (povinná) Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2006 (Tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 - vzor č. 6)

V příloze č. 1 je provedena významná změna. Jedná se o údaj ve sloupci 04 „Počet zaměstnanců". Poprvé se do počtu zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona zahrnují i zaměstnanci ve služebním poměru, kromě zaměstnanců, kteří jsou příslušníky ve služebním poměru podle zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dále připomínáme, že „Kód obce" (ZÚJ) ve kterém je umístěno místo výkonu práce, je uveden ve vyhlášce č. 426/2006 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Tato vyhláška je dostupná na internetu Ministerstva financí.

Příloha č. 2 (povinná pro plátce, kteří zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona)

Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona (Tiskopis 25 5530 MFin 5530 - vzor č. 3)

V tomto tiskopise nedošlo k větším úpravám, pouze se již neuvádí „Úhrn zdanitelných mezd".

Kódy států jsou dostupné na adrese: www.mfcr.cz, v nabídce daně a cla/daňová správa/internet daňové správy/daně a poplatky/daně/daně z příjmů/seznam kódů států.

Příloha č. 3 (povinná pro plátce, kteří provádějí opravy podle § 38i zákona)

Příloha k vyúčtování o dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (Tiskopis 25 5490 MFin 5490 - vzor č. 7)

Tato příloha, ve které se uvádějí všechny opravy, které byly v souladu s § 38i odst. 1 a 2 zákona provedeny v běžném zdaňovacím období a týkaly se opravy chyb ve sražení záloh na daň po slevě (tzn. že od roku 2006 se zde promítají i opravy slev na dani podle § 35ba zákona) a opravy slev na dani z daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 zákona, byla rozšířena nově i opravy daně vypočtené z ročního zúčtování záloh. V této souvislosti byl do tiskopisu vložen nový sloupec 1 s názvem "Předmět opravy" s rozlišením, zda opravuji zálohu („Z") nebo daň („D").

Příloha č. 4 (povinná pro plátce, kteří provádějí opravy daňového bonusu)

Příloha k vyúčtování o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (Tiskopis 25 5531 MFin 5531 - vzor č. 2)

U této přílohy došlo k rozšíření o opravy na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění. Tak jako u přílohy č. 3 byl do tiskopisu vložen nový sloupec 1 s názvem „Předmět opravy" s rozlišením, zda opravuji měsíční bonus („M") nebo doplatek na daňovém bonusu („D")

3) Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (Tiskopis 25 5241 MFin 5241 - vzor č. 2) a Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (Tiskopis 25 5246 MFin 5246 - vzor č. 2)

Zde nedochází k zásadním úpravám, pouze došlo k označení typu žádosti tzn. běžná či dodatečná. U běžné žádosti se jedná o uplatnění postupu podle § 35d odst. 9 zákona, a to po správné aplikaci § 35d odst. 4 zákona a u dodatečné žádosti se jedná o postup podle § 35d odst. 9 zákona po aplikaci § 38i odst. 4 zákona.

4) Výpočet daně a daňového zvýhodnění (Tiskopis 25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 11)

Vzor č. 11 je určen přímo pro zdaňovací období 2006 a byly do něj zapracovány změny provedené zákonem č. 545/2005 Sb., o daních z příjmů, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony.

Jedná se o slevy na dani podle § 35ba odst. 1 zákona, které nahradily některé nezdanitelné částky uvedené v § 15 zákona. Jedná se tyto slevy :

  1. 7 200 Kč na poplatníka,

  2. 4 200 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) - průkaz ZTP/P (dále jen „průkaz ZTP/P"), zvyšuje se částka 4 200 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 9a) státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření, 4a) a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

  3. 1 500 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění 43) nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,

  4. 3 000 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, 43) u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,

  5. 9 600 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

  6. 2 400 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená podle zvláštních právních předpisů14d) pro účely státní sociální podpory.

Pokud poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění podle § 35c a 35d zákona, výpočet daně končí řádkem č. 21. Pokud poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění, řádek č. 21 se nevyplňuje a pokračuje se ve výpočtu na řádku 22 až 29. K řádku č. 28 (zúčtování měsíčních daňových bonusů) je nutné uvést, že pokud u poplatníka úhrn příjmů ve zdaňovacím období 2006 nedosáhl alespoň částku 45 420 Kč tj. šestinásobku minimální mzdy podle § 35c odst. 4 zákona, na řádek se uvede „0". Na vyplacený měsíční daňový bonus v kalendářních měsících, v nichž úhrn příjmů dosáhl alespoň výše 3 785 Kč, tj. poloviny minimální mzdy podle § 35d odst. 6 zákona, poplatník již nárok neztrácí.

5) Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (Tiskopis 25 5457 MFin 5457 - vzor č. 17)

Do nového vzoru č. 17 byla pouze do části III. zapracována pod písmenem f) nová nezdanitelná částka, a to podle § 15 odst. 8 zákona, z důvodu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a byly upřesněny v části I. u bodu 3 (uplatnění daňového zvýhodnění) údaje o druhém z manželů. K tiskopisu dále uvádíme, že v roce 2007 lze používat i dosavadní vzor č. 16.

6) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (Tiskopis 25 5460 MFin 5460 - vzor č. 14)

Tento vzor tiskopisu, který byl vydán počátkem roku 2006, a to v souvislosti s přijetím již uvedené novely zákona, která nabyla účinnosti 1. 1. 2006, je jako jediný platný pro uvedené zdaňovací období 2006 a zůstává v platnosti i pro zdaňovací období 2007. Z toho je zřejmé, že nelze používat vzory předchozí. Pro lepší orientaci je nutné zopakovat, že uvedené předchozí vzory obsahovaly nezdanitelné části základu daně, rozhodné pro výpočet měsíční zálohy na daň, které však byly nově od roku 2006 nahrazeny slevami na dani definovanými v § 35ba zákona. Na uvedeném vzoru č. 14 tiskopisu se jedná o ustanovení § 35ba odst. 1 písm. c) až e) zákona (invalidita poplatníka) a o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. f) zákona (soustavná příprava na budoucí povolání poplatníka). Zároveň předchozí vzory č. 12 a 13 obsahovaly oddíl s názvem „Poplatník uplatnil pro srážku záloh na daň úroky z úvěru v předpokládané / skutečné výši". K tomu je nutné připomenout, že od roku 2006 si mohou zaměstnanci uplatnit pro snížení základu daně zaplacené úroky z úvěrů na financování bytových potřeb až po uplynutí zdaňovací období (tzn. že je nelze již uplatňovat měsíčně), a to nově v rámci žádosti o roční zúčtování záloh za rok 2006 u svého zaměstnavatele, tzn., nebudou muset z tohoto titulu podávat daňová přiznání tak, jako dosud. Také připomínáme, že na vzoru č. 14 tiskopisu jsou zohledněny na řádku 4 „Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných v minulých zdaňovacích obdobích". S tímto údajem na řádku 4 souvisejí i řádek č. 7, kde se uvádí sražené nebo poplatníkem uhrazené pojistné a řádek č.11, kde se uvádí skutečně sražená záloha na daň z těchto příjmů. Vzhledem k tomu, že někteří plátci daně mají problémy s vyplňováním některých řádků uvedeného tiskopisu vzoru č. 14, je nutné k řádkům č. 9 a 12 uvést: na řádek č. 9 uvedeného vzoru tiskopisu se uvádí skutečně sražená záloha, tzn. po odečtu slev na dani podle § 35ba a slevy na dani z daňového zvýhodnění podle § 35c a 35d zákona. Na řádek č.12 se pak uvádí pouze úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů. Závěrem je třeba k tiskopisu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění" uvést, že se jedná o nepovinný tiskopis. Zákon pouze v § 38j odst. 3 zákona ukládá, že na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplacena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených na mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění .

Závěrem uvádíme, že výše uvedené aktuální tiskopisy jsou dostupné na internetu Ministerstva financí a České daňové správy, např. na adrese: http://cds.mfcr.cz, v sekci Daňové tiskopisy/ Databáze daňových tiskopisů/Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

Zároveň upozorňujeme plátce daně, že od 11. 1. 2007 je též možné podat „Vyúčtování" včetně jeho příloh za zdaňovací období 2006 v elektronické podobě.Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]